top of page

תקנון רכישת סדנאות:

ב.1 ביטול השתתפות בסדנה – נהלי ביטול:

1. הלקוח רשאי לבטל את השתתפותו בסדנה בתנאי שיוצר קשר טלפוני עם נציג סדנאות לבישול\כושר או בכתב – ב"צור קשר" באתר (בהודעה שהגיעה ומתועדת) עד 72 שעות ממועד התחלת הסדנה.

2. במקרה של ביטול השתתפות, יכול הלקוח לבחור בין:

א. ביטול עם קבלת החזר כספי בהתאם לגובה הרכישה – זאת בתנאי שלא חלפו יותר מ-14 יום מיום ההזמנה של הסדנה.

ב. דחייה להשתתפות בסדנה אחרת, בהתאם לזמינות הסדנה המבוקשת ולהימצאות מקומות פנויים בה.

ג. המרה לשוברי מתנה לסדנאות בשווי מחיר הרכישה. בכל מקרה השתתפות בסדנה תקף לחצי שנה מיום הזמנתה – בין אם מדובר בשובר "פתוח" לסדנה לפי בחירה, ובין אם מדובר בשובר לסדנה מסוימת. הארכת תוקף השובר אפשרית באישור מיוחד וחריג של DIMA FIT ובכתב בלבד.

3. ביטול השתתפות בסדנה ע"י הלקוח בפרק זמן קטן מ-72 שעות לפני מועדה, אינו אפשרי והוא יגרור את חיוב הלקוח בסכום הסדנה המלא ולא יאפשר אף אחת מחלופות הבחירה המצוינות בסעיף 2.

4. לDIMA FIT  זכות מלאה לבטל סדנה ו/או לדחותה למועד אחר, וזאת מסיבות שונות כגון אילוצים בלתי צפויים  או הרשמה מעטה מדי לסדנה. במקרה כזה מתחייב DIMA FIT להודיע ללקוח עד 48 שעות לפני מועד הסדנה על ביטולה (טלפונית ו/או בכתב), ועל אפשרויות הבחירה העומדות לפניו – ע"פ סעיף 2 לעיל.

5. לDIMA FIT זכות מלאה לבטל השתתפות לקוח בסדנה מסוימת אליה נרשם, במידה והרשמתו התאפשרה בטעות כשההרשמה לסדנה כבר היתה מלאה. מובהר כי ביטול ההרשמה במצב חריג ונדיר כזה הינו חיוני שכן לא אפשרי במצב כזה להכניס יותר משתתפים ממספר הגג. במקרה כזה מתחייב DIMA FIT להודיע ללקוח עד 48 שעות לפני מועד הסדנה על ביטולה (טלפונית ו/או בכתב), ועל אפשרויות הבחירה העומדות לפניו – ע"פ סעיף 2 לעיל.

bottom of page